شعر 9-3

ونگم
ونگ
و—–ن——-گ
ساچمه بوخورده ابر ِ همساده
ایشتاوی ؟
پوره گورتک ِ تک
فک بنا
دریا
کوله وراچک .

برگردان :

فریادم / فریاد / ف —-ر—- یاد
همسایه ی ابر ساچمه خورده
می شنوی ؟
سرشار از صدای رعد
اشیان گذاشته /برکرانه امواج دریا.

یک پاسخ ارائه کنید