شناسه‌ی متصل به غیر فعل در زبان گیلکی

گیلکی شناسهٰ‌ن:

 

🔰 اول شخص مفرد
من بیدارمه /bidār əmə/
”   بیدارم /bidār əm/
”   بیدارؤم /bidār om/
”   ویشارمه /višār əmə/

 

🔰 دوم شخص مفرد
تو بیداری /bidār i/
”  ویشاری /višar i/

 

🔰 سوم شخص مفرد
اون بیدارؤ /bidār o/
”   بیداره /bidār ə/
”   ویشاره /višār ə/

 

🔰 اول شخص جمع
اما بیداریمی /bidār imi/
”   بیداریم /bidār im/
”   ویشارمی /višār əmi/

 

🔰 دوم شخص جمع
شوما بیداریدی /bidār idi/
”     بیداردی /bidār ədi/
”     بیدارید /bidār id/
”     بیدارین /bidār in/
”     ویشارنی /višār əni/

 

🔰 سوم شخص جمع
اوشان بیداریدید /bidār idid/
”     بیداریدی /bidār idi/
”     بیدارید /bidār id/
”     بیدارده /bidār ədə/
”     بیدارد /bidār əd/
”     بیدارن /bidār ən/
”     بیدارؤن /bidār on/
”     ویشارنه /višār ənə/

 

یک پاسخ ارائه کنید