شهر و برنامه‌ریزی منطقه‌ای

در این کتاب وظایف برنامه‌ریزی منطقه‌ای و نقش آن در تامین رشد اقتصادی، با توجه به مفهوم انباشت جلوگیری از نابرابری فضا حفاظت از منابع ارزشمند محیطی و میراث فرهنگی توسعه فرهنگ آموزش و …به منظور تحقق توسعه پایدار منطقه‌ای بررسی شده است .

یک پاسخ ارائه کنید