شۊردن (شستن) shurdən

 صرف فعل گیلکی شۊردن/ فارسی شُستن

ؤ (o)

ۊ (u)

 

¤ ماضی ساده (شُستم، شُستی، شُست، …)

 مثبت : بؤشۊردم، بؤشۊردی، بؤشۊرد، بؤشۊردیم، بؤشۊردین، بؤشۊردن

 منفی : نؤشۊردم، نؤشۊردی، نؤشۊرد، نؤشۊردیم، نؤشۊردین، نؤشۊردن

———————————

¤ ماضی نقلی (شسته) » بؤشۊرده

———————————

¤ ماضی بعید (شسته بودم، …)

مثبت : بؤشۊرده بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

منفی :  نؤشۊرده بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (شسته باشم …)

مثبت : بؤشۊرده بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نؤشۊرده بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌شستم، …)

 مثبت : شۊردم، شۊردی، شۊرد، شۊردیم، شۊردین، شۊردن

 منفی : نؤشۊردم، نؤشۊردی، نؤشۊرد، نؤشۊردیم، نؤشۊردین، نؤشۊردن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می‌شستم، …)

 مثبت : شۊرده نابؤم، نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

 منفی1 : شۊرده ننابؤم، ننابی، ننابؤ، ننابیم، ننابین،  ننابؤن

 منفی2 : نؤشۊرده نابؤم،  نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌شستم، …)

مثبت : شۊرده دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : شۊرده دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌شویم، …)

 مثبت : شۊرده درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : شۊرده دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌شویم، …)

سیاهکلرۊد:

 مثبت : شۊرم /shurəm/، شۊری، شۊره، شۊریم، شۊرین، شۊرن

 منفی : نؤشۊرم، نؤشۊری، نؤشۊره، نؤشۊریم، نؤشۊرین، نؤشۊرن

قاسم‌آباد:

 مثبت : شۊرنم /shurənəm/ شۊرنی، شۊرنه، شۊرنیم، شۊرنین، شۊرنن

 منفی : نؤشۊرنم، نؤشۊرنی، نؤشۊرنه، نؤشۊرنیم، نؤشۊرنین، نؤشۊرنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بشویم، …)

 مثبت : بؤشۊرم، بؤشۊری، بؤشۊره، بؤشۊریم، بؤشۊرین، بؤشۊرن

 منفی : نؤشۊرم، نؤشۊری، نؤشۊره، نؤشۊریم، نؤشۊرین، نؤشۊرن

———————————

¤ فعل امر  : بؤشۊر (=بشوی)
¤ فعل نهی : نؤشۊر (=نشوی)

یک پاسخ ارائه کنید