شیکسن (شکستن) shikəsən

 صرف فعل گیلکی شیکسن/ فارسی شکستن

این فعل در گۊیشهای دیگر زبان گیلکی به شکلهای ایشکفتن، ایشکستن، إشکستن، إشکخستن نیز وجود دارد.

 

¤ ماضی ساده (شکست) » بیشکس

غرب: بیشکفت

———————————

¤ ماضی نقلی (شکسته) » بیشکسه

غرب: بیشکفته

———————————

¤ ماضی بعید (شکسته بود) » بیشکسه بؤ

غرب: بیشکفته بۊ

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌شکس) » شیکس

غرب: شیکفتی

———————————

¤ ماضی ملموس (داشت می‌شکست) » شیکسه دؤبؤ

———————————

¤ مضارع ملموس (داره می‌شکنه) » شیکسه دره

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌شکنه) » شیکنه

غرب: ایشکفه

———————————

¤ مضارع التزامی (بشکنه) » بیشکه

یک پاسخ ارائه کنید