صد سال تاسیانی

تو بوشوئی « مارکز »

من و

تِه صدسال تاسیانی

بمأنستیم

 

فارسی واگردان :

 

تو رفتی « مارکز »

من و

« صد سال تنهایی » ات

ماندیم

 

یک پاسخ ارائه کنید