صرف فعل گفتن در گویش‌های مختلف زبان گیلکی

در این پست سعی شده صرف فعل «بئؤتن/گۊتن/گۊفتن» در گۊیش‌های مختلف زبان گیلکی با یکدیگر قیاس شود. اگر شما در شهری دیگر ساکنید، صرفِ این فعل را به گۊیش شهر خؤد برایمان در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید تا این مجموعه تکمیل گردد.

ماضی ساده (گفتم، گفتی..):

👈آمل: بتمه- بتی- بته- بتمی- بتنی- بتنه

👈لاجؤن: بۊتم- بۊتی- بۊته- بۊتیم- بۊتین- بۊتن

👈المۊت: بگُتم- بگُتی- بگُته- بگُتیم- بگُتین- بگُتن

👈چابؤک: بؤگۊتم- بؤگۊتی- بؤگۊت- بؤگۊتیم- بؤگۊتین- بؤگۊتن

👈رشت:بۊگؤفتم- بۊگؤفتی- بۊگؤفت- بۊگؤفتیم- بۊگؤفتید- بۊگؤفتید

 

♻️ ماضی بعید (گفته بۊدم، ..)

👈آمل: بئؤت‌بمه- بئؤت‌بی- بئؤت‌به- بئؤت‌بمی- بئؤت‌بنی- بئؤت‌بینه

👈کلأچئه: بؤته‌بؤم- بؤته‌بی- بؤته‌بؤ- بؤته‌بیم- بؤته‌بین- بؤته‌بؤن

👈لاجؤن: بۊته‌بۊم- بۊته‌بی- بۊته‌بۊ- بۊته‌بیم- بۊته‌بین- بۊته‌بۊن

👈المۊت: بگُته‌بام- بگُته‌بی- بگُته‌با- بگُته‌بیم- بگُته‌بین- بگُته‌بان

👈چابؤک: بؤگۊته‌بؤم- بؤگۊته‌بی- بؤگۊته‌بؤ- بؤگۊته‌بیم- بؤگۊته‌بین- بؤگۊته‌بؤن

👈رشت: بۊگؤفته‌بۊم- بۊگؤفته‌بی- بۊگؤفته‌بۊ- بۊگؤفته‌بیم- بۊگؤفته‌بید- بۊگؤفته‌بید

 

♻️ ماضی استمراری (می‌گفتم، ..):

👈آمل: گتمه- گتی- گته- گتمی- گتنی- گتنه

👈المۊت: گُتم- گُتی- گُته- گُتیم- گُتین- گُتن

👈سختسر: گۊتم- گۊتی- گۊته- گۊتیم- گۊتین- گۊتن

👈رشت: گۊفتم- گۊفتی- گۊفت- گۊفتیم- گۊفتید- گۊفتید

 

♻️ ماضی ملمۊس (داشتم می‌گفتم، ..)

👈آمل: د گتمه- د گتی- د گته- ‌د گتمی- ‌د گتنی- د گتنه

👈المۊت: در گُتم- در گُتی- در گُت- در گُتیم- در گُتین- در گُتن

👈دۊهزار: دبا بؤگؤم- دبا بؤگی- دبا بؤگۊ- دبا بؤگیم- دبا بؤگین- دبا بؤگؤن

👈لاجؤن: گۊته دربۊم- گۊته دربی- گۊته دربۊ- گۊته دربیم- گۊته دربین- گۊته دربۊن

👈سختسر: گۊته دبام- گۊته دبی- گۊته دبا- گۊته دبیم- گۊته دبین- گۊته دبان

👈رشت: گۊفتن دۊبۊم- گۊفتن دیبی- گۊفتن دۊبۊ- گۊفتن دیبیم- گۊفتن دیبید- گۊفتن دۊبۊد

 

♻️ مضارع ملمۊس (دارم می‌گم، ..)

👈آمل: د گمه- د گنی- د گنه- ‌د گمی- ‌د گننی- د گننه

👈المۊت: در گۊم- در گی- در گۊ- در گیم- در گین- در گۊن

👈دۊهزار: دره بؤگؤم- دره بؤگی- دره بؤگۊ- دره بؤگیم- دره بؤگین- دره بؤگؤن

👈سختسر: گۊته درم- گۊته دری- گۊته دره- گۊته دریم- گۊته درین- گۊته درن

👈رشت: گۊفتن درم- گۊفتن دری- گۊفتن دره- گۊفتن دریم- گۊفتن درید- گۊفتن درد

 

♻️ مضارع اخباری (می‌گم، می‌گی ..):

👈آمل: گمه- گنی- گنه- گمی- گننی- گننه

👈المۊت: گۊم- گی- گۊ- گیم- گین- گۊن

👈سختسر: گۊنم- گۊنی- گۊنه- گۊنیم- گۊنین- گۊنن

👈رشت: گمه- گی- گه- گیمی- گید- گید

 

♻️ مضارع التزامی (بگم، بگی ..):

👈آمل: بَوَم- بَوی- بَوه- بَویم- بَوین- بَوَن

👈المۊت: بگۊم- بگی- بگۊ- بگیم- بگین- بگۊن

👈سختسر: بؤگؤم- بؤگی- بؤگه- بؤگیم- بؤگین- بؤگؤن

👈رشت: بگم- بگی- بگه- بگیم- بگید- بگید

 

♻️ فعل امر (بگۊ):

👈آمل: بئؤ

👈المۊت: بگ

👈سختسر: بؤگۊ/ بؤگ

👈رشت: بۊگۊ

 

یک پاسخ ارائه کنید