ضمیر و صفت پرسشی «کدام» در زبان گیلکی

⚡️ در گویش‌های مختلف زبان گیلکی ضمیر پرسشی «کمین/ کۊن» جانشین اسم می‌شود و به‌جای آن می‌آید. و صفت پرسشی «کمی/ کۊ» وابستهٔ اسم است و همراه آن می‌آید.

🔰 چند مثال:

🔵 کمین تی شی هیسه؟

(فارسی: کدوم یک مال توئه؟)

🔴 کمی ماشین تی شی هیسه؟

(فارسی: کدوم ماشین مال توئه؟)

 

🔵 کمین’ خأنی؟

(فارسی: کدوم یکی رو می‌خوای؟)

🔴 کمی رنگ’ خأنی؟

(فارسی: کدوم رنگ رو می‌خوای؟)

 

🌀 در حالت‌های دیگر:

🔰 کمیته/ کۊیته = کدامیک

🔴 کمیته’ خأسى؟

(فارسی: کدامیکى را مى خواستى؟)

 

🔰 کمیتان (کمتان)= چى کسى، کدامیک

🔴 کمیتان’ بؤگۊته بؤ؟

(فارسی: به کدام شخص گفته بۊد؟)

 

🔰 کمیشان/ کۊشان= کدامها،کدام چندتا

🔴 کمیشان’ تى ماشین بنیشأنئه بئى؟

(فارسی: کدامها را سوار ماشینت کرده بودى)

 

🔰کمییه/ کۊیه= کجا، کدام جا

🔴 کمییه’ وامۊته بئى؟

(فارسی: کجا را گشته بۊدى؟)

 

🔰 کمییان/ کۊیان= کجاها، کدام جاها

🔴 کمییان بشئه بئى؟

(فارسی: کجاها رفته بودى؟)

یک پاسخ ارائه کنید