ظرافت پیشوندها در زبان گیلکی/ مثال موردی

⚡️ پیشوندها در زبان گیلکی، بدان ظرافت بخشیده‌اند. به این مثال‌ها توجه کنید.

 

🔰 مثالی از دو فعل پیشوندی که از فعل ساده گۊدن مشتق شده‌اند (گۊدن به فارسی به معنای کردن/ انجام دادن است)

 

🔴 دؤگۊدن (do.gudan)

🔵 فۊگۊدن (fu.gudan)

 

💡 برای هر دوی این فعل‌ها در زبان فارسی فعل «ریختن» به‌کار می‌رود، ولی این دو فعل در زبان گیلکی به یک مفهوم نیستند و در معنا تفاوت‌هایی با هم دارن:

 

🔴 کاسه مئن پلا دؤکۊن.

(فارسی: در کاسه پلو بریز)

🔵 پلا سر خۊرۊش فۊکۊن.

(فارسی: رو پلو خروش بریز)

 

💡 در واقع «دؤگۊدن» در زبان گیلکی معنی “ریختن در چیزی” را می‌دهد و «فۊگۊدن» در زبان گیلکی به معنی “ریختن بر روی چیزی” است. فۊگۊدن تحت اللفظی به معنی سمت پایین ریختن است. دو مثال دیگر:

 

🔴 کرکان ٚ ره پیاله مئن آو دؤکۊن.

(فارسی: برای مرغ‌ها در پیاله آب بریز)

🔵 کرکان ٚ ره زیمی سر دؤنه فۊکۊن.

(فارسی: برای مرغ‌ها رو زمین دونه بریز)

 

💡 همچنین باید توجه داشت که نباید این دو فعل در جمله به‌جای یکدیگر بیایند:

 

کرکان ٚ ره زیمی سر دؤنه دؤکۊن.

کرکان ٚ ره زیمی سر دؤنه فۊکۊن.

 

★ یکی از عادت‌های مهم در پرورش تسلط خود به زبان گیلکی، توجه به این پیشوند‌ها، تفاوت آن‌ها از هم و کاربرد آن‌ها در جملات است.

 

یک پاسخ ارائه کنید