غربت من و زهرا کوچولو 3

صبح وقتی از خواب بیدارا بوستام-بیدام زودترازمن بیدارابوسته-چایی بنه-صبحانه حاضره حاضره -بیدام نه راستی راستی اون وارده-انگار قبلا”خیلی ازین کاران بوکوده ومن بیخود ترسمه خانه به آتش بکشه بوگفتام تا من برم ازنانوایی نون بخرم-تومیز روآماده کن برای صبحانه-بوگفت:داداش جون-من میرم نون میخرم-پول نداشتم وگرنه تا الان خریده بودم قبلا”من همیشه میرفتم نون میخریدم-مامان صبحانه حاضرمیکرد-گفتم آفرین خواهرجونم -همینقدر که چایی گذاشتی -کلی کارکردی-ولی فعلا” من خودم میرم نان میخرم-تو نباید از خونه بری بیرون-مباداهمسایه ها ترو ببیند وبرای ماحرف دربیارند-آخه توهنوز کوچولویی ونمیدونی چی به چیه؟!

اگر ترو نمیشناختند-بازیک چیزی-امامن به زودی این خونه رو باید بفروشم-.ازاین محل بریم بعد بوشام نان بییهام وباموم-صبحانه بوخوردیم-منم باید بعد از ظهر بیشابمه(رفته بودم) سرکار-اما اصلا” حال کارکودان ناشتیمه باید می جایا با عی تاازهمکاران کی هزاربار بجای اون کاربوکودابوم عوضا کودیمه-باید دواره با زهرابیشابمه بازار-هنوزخیلی چیزان لازیم بو برای خانه واون خرید بوکودابیم اکثر لوازم خانه یکنفری بو!ساعت ده صبح بو بوشام سرخیابان خانه یا بسپاردام به عی تا بنگاه املاک -وقت زیادی ناشتیمه باید-فوری خانه یا بفروختامه ودرمحل دیگری خانه جدید بیهابمه تامدرسه زهراهم معلوم ببه.یک عالمه کار داشتیمه کی باید انجام بدامه

****************

یکهفته به هر بدبختی بو تماما بوست ومن لاعلاجی شیمه سرکارو نیشیمه-اکثر همکاران ازتغیییر روند کاری من تعجب بوکودابود-و مخصوصا” خانمهای همکارگفتیده نکنه آقای دکترداری زن میگیری وما بی خبریم ومن فقط سکوت کودیمه -چون دران رابطه چیزی نتانستیمه بگویم-روزان می سربا زهرا گرم بو-اونا آشپزی یاد دیمه وتمام کارای زنانه کی قبلا”خودم بایدانجام بدمه-کم کم کراتاودمه اون طفلکه گردن تا اونه سرحسابی گرم ببه ودیل تنگی نوکودابه-بعضی مواقع اونا -گوفتیمه زهرا جان اگرکار وبارا رو یاد نگیری معلوم میشه که منودوست نداری ومیخوای بامامانت برگردیروستا…

باوجودیکه تحمل وضعیت جدید برای اون خیلی مشکل بو-اما وقتی حرف روستایا عی شناوسته-احساس کودیمه کی دوکه خوره واون جان به پرکش آیه-من حتی اونه ره از بازارعروسک بیهابوم تا اونه سرحسابی گرما به-انگشتر وگوشواره طلا-کتابهای قصه مختلف-کی من خانه شوم بیرون خره بخوانه اون سرگرم ببه-خلاصه وقت موعود فرا برسه من وزهرا بیشیم روستا-اون نامادری یا با بابا بزرگه مرا واگردسیم مشهد-صبح روزشنبه بیشیم حرم امام رضا”ع”عی تاشیخ پیدا بوکودیم -موضوع یا اونه مرادرجریان بنیم-اونم صیغه محرمیت لفظی بخواند-برادر-خاخوری- ومن شیخا اصل ماجرایا بوگوفتام-شیخ بوگوفت-شمامحرم همدیگرببید-بقیه دیگه باخودته اگر-هرچی تو قلبت میگذره خودت میدونی وخدایت-صیغه وبقیه چیزارضایت قلبی هرکسه-این بچه هم نمیفهمه که چی به چی هست شما میگی برادروخواهری یه خودت میدونی-ما یک صیغه محرمیت برای دونفر زنو ومرد جاری میکنیم که چشم به چشم هم میزنند یا صحبت میکنند گناه نباشه گفتم اگراینجوریه-تمام کارمندان زن ومرد که روزی ده اعت باهم سروکله میزنند باید برند صیغه محرمیت جاری کنند-من این چیزارو قبول ندارم فقط اینومیدونم که این بچه رومیخوام بعنوان خواهرخودم تروخشکش کنم تا بزرگ بشه وبد وخوب زندگیشو انتخاب کنه اینکه کسی قانونی یا غیر قانونی مزاحم من وزهرا نباشه راستی راستی یم اون مره چیزی جزعی تا کوچا-خاخورک نوبو-بعدازانجام کار پیرمرد ونامادری زهرا-بامن وزهرابیشیم ناهارا بیرون بوخوردیم بعدازناهارم اوشان خداحافظی بوکوداد بوشاد روستا وقتی زناک بوشو-من زهرا-ناما عوضا کودام-بنام فریده-وشانسی کی باوردابوم تعطیلات تابستان بو ومن تانستینم تا اول مهرهم می خانه یابفروشم یاعوضا کونم هم مدرسه فریده یا-تاهم می خیال ازبابت همسایان راحتابه-هم ازطرف مدرسه واونه همکلاسی یان فریده یم ماشاالله خیلی زرنگ بو -کلاس پنجم ابتدایی یا-با معدل ۱۹قبولا بوستابو-باید اونا مدرسه راهنمایی ثبت نام بوکودابیم-بعدازده روزمی واحدآپارتمانی یا با قیمت خیلی عالی بفروختام-چون نقلی بوقیمت مناسب خیلی زودبفروش بوشو مقداری هم ازبانک وام فاگیفتام باکمک همکاران عی تا خانه ویلایی ۱۶۵متری دریک نقطه متوسط مشهد بیهام حالا د-تنها نوبوم-عی تا کوچا خاخوری داشتیم کی۱۰-ساله-بو و کرا پانایی(پا می گذاشت) به۱۱سال-ومی سن درست دوبرابراون بو درمحل جدیدازهمون ابتدا-همسایگان فوضولا-بوگوفتام کی من و می کوچا-خاخورتنها بازمانده زلزله رودباریما-تا اوشان خیال هم راحتا به ودرصددتجسس ویشتربرناید-اوشانم درست وحسابی باور بوکوداد(کردند)چقدراوشان آمی ره دیل سوزی کودیده-مخصوصا” زهراره-چیزی به مهرماه نمانستابو منهم فریده یا-درعی تا مدرسه راهنمایی لوکس ثبت نام بوکودام-اون طفلکم خیلی زود می آمره انس بیگفت-وحسابی باوربوکود کی من اونه براراما-واقعا”بوم و سعی کودیم بیشترازعی تا براراونه محبت بوکونم-فریده هم ماشاالله خیلی رنگ بو-غیرازدرس خواندن درست مثل یک زن خانه دارویک دخترزرنگ تمام خریدان خانه یا انجام ده-اوایل در تهیه غذاخیلی روی اون کارکودیمه-چون منم آشپزماهری بوم موقعی کی مدرسه شیمه-می مارشان شیدی بجارکارونشا کاری ودرو من مسیول تهیه غذا وآشپزی شام وناهاربوم-یادش بخیر ازباغ باقلا-مازندرانی چیمه(می چیدم)-ناهاران باقلا-پلا-یاباقلا خورشت چاکودمه سه ماه بهاروتابستان مرتب می کار-همون بو-تا اینکه تخصصی درآشپزی پیدابوکودابوم-غیرازاون خورشت گوجه-وابیشکا(جغوربغور)-میرزا قاسمی وانواع واقسام خورشت چاکودانا-بلد بوم-خودمم خیلی شکمو بوم بخاطرهمون سعی کودیم بهترین برنجا دم بوکونم-خوشمزه ترین خورشتا چاکونم-چون اگر غذاناجوربوبوستابه-زناکان کی آمی بیجاربعنوان کراچی(کارگرزن کشاورزی) کارکودید مرامسخره کودیدهرچی بلد بوم روزهای جمعه فریده یا تعلیم دعییم-بعدازناهاربعدازظهران جمعه مرتبا”من با فریده شیمه حرم امام رضا-بعد ازون اونا بوردمه کوهستان پارک-وکیل آباد وطرقبه-هرجا شیمه مردم با نگاههای کنجکاوآمره نگاه کودیدحتی چندباراونه جا سوال بوکودابد-این آقا-داداشته یا باباته؟!!-ازاینکی کسی نتانسته بفهمه امان باهم چه نسبتی -داریما خودم وفریده خیلی راضی بیم////////////

خلاصه روزان مثل برق وباد سپری بوستدوفریده عینه گل وگیاه رشدکوده وروزبروز خوش آب ورنگتر بوهوسه (میشد)من مجبور بوستام به امی همکاران کی اکثرزن ودختر بود بوگویم کی با می کوچی خاخورک زندگی کونما-خانمان-وآقایانی کی مسن تربود مدام مرا تشویق وترغیب به ازدواج کودیداکثرانترن های خانم وآقا -از زندگی مجردی من-ناراحت بود-ودرحیرت که برای چی من تن به ازدواج ندهمابود-وبرای اوشان جای حیرت داشتی کی چتو من دختر کوچک وخردسالا ازخانواده جدا بوکوده ووادار به زندگی با خودم بوکودام منم اکثرا”درمقابل سوالات اوشان دراین رابطه جواب درستی ندمه-مرا یاده یکروزبعدازظهر کی ازبیمارستان باموم خانه فریده-عی تا نامه مره نشان بدا-کی از طرف مدرسه اونه اولیا یا به مدرسه دعوت بوکودابود-من خیلی جابوخوردام-آخه قبلا” فریده یا سفارش بوکودابوم-کی مبادا درمدرسه شلوغی یا تنبل گیری بوکونا-وباعث بببه-اونه اولیا به مدرسه بخواید–واگر مدرسه به موضوع پی ببره-ممکنه دردسر ایجاد ببه وبرای همیشه اونا از من جدا بوکوند-اونم بچه فرزوعاقلی بو-تا اونروز-هیچ مشکلی بوجود ناوردابو(نیاورده بود)من بادیدن نامه مدرسه خیلی جا بوخوردام-ازون سوال بوکودام-توحرفی به معلم یا مدیرنزایی؟!

بوگفت چرا-معلم ازمن سوال بوکود بابات چکاره است؟!منم بوگوفتام با برادرم زندگی میکنم که رادیولژیست بیمارستان امام رضاست زنگ آخرهم ا-نامه یا مرا فاده کی -باورم تره-دادش جان!!!

می دیل دکفت به می ناف-!!همه ناراحتی من-ازدست دادن فریده بو-اخه مدرسه یا-کی تانه گول بزنه می نام فامیلی با فریده فرق داشته-من حتی اگر بوگفتابیم اون می خاخور ناتنی عیسا بازم-قابل توجیه نوبو-موضوع شناسنامه مشکل بزرگی مره فراهم بوکودابو بارها تصمیم بیگفتام به هر قیمتی بو-عی تا شناسنامه بنام خودم اونه فاگیرم-اما مقدورنوبوستابو-(نشده بود)-اون طفلک شناسنامه داشتی-حتی کوپن خواروبارهم داشتی اماهمه چی بنام اونه پدرومادر خوانده بواونه کوپنه فادابوم اونه مادر ناتنی خوره استفاده بوکونه -منم کی اصلا” تا انروز کوپنی فانگیفتابوم(نگرفته بودم)من اگر ازدواج بوکودابیمه-زندگی فریده بامن هیچ مشکلی مره واونره فراهم نوکوده-می مجرد بودن سرمنشا هرگرفتاری تانسه ببه- با وجودیکه فریده جای خالی سیما یا مره پورا کودابو-وکمتر به سیما فکر کودیم-وبا ازدواج هم زیاد بی میل نوبوم-اما می ازدواج تانسه شروع بدبختی مجدد برای فریده ببه-اگرمی همسر آینده با حضوراون درخانه مخالفت بوکودابه-هیچ راه چاره ایی مره باقی نمانسته غیرازاینکه اونا بیرونا کونم-اما چه جوری با چه دیلی با کدام جرات-اونا به کی بسپردمه-تازه اگر قبل ازازدواج با همسر آینده شرط وشروط هم بنابیم کی اون باید با امان زندگی بوکونا -ممکن بوبعداز-ازدواج بامبول بیرون باوردابه-وچون می خواسته غیر قانونی بو-صددرصدنتانستیم جوابگو ببم-ودردسربرای من و فریده ایجاد بوهوسته(می شد)-دواره طفلک اسیر واویر(گم وگور) بوسته-ناگهان مرایاد بامو کی من با -اونه نامادری شرط بوکودابوم کی هرجا با مشکلی روبرو ببم-اون بایه رفع مشکل بوکونه-البته اون آمی خانه یا بلدنوبو-ولی بیمارستانا راه بلد بو-گرچی مرا قول بدابو-هرگز مزاحمت ایجاد نوکونه وفریده یا-کلا”فراموشا کونه-تا طفلک دوهوایی نبه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟

خلاصه تصمیم بیگفتام بوشم مدرسه اگرشکلی پیش باموبعد اونا مادرخوانده یاازچناران باورم -خانه یا به فریده بسپردام وبرای شام دستورات لازما به اون بدام وبعد بوشام مدرسه-دردفتر انجمن اولیا ومدرسه-همه پدر ومادران باموبود-ازقضا طوری می جزبه اونه معلم ومدیرا بیگفتابوکی هیچکس مراسوال نوکودکی تواونه بابایی یا-اونه برار؟!موضوع به خیر وخوشی بگذشت-مقداری کمک مالی به انجمن واولیا فادام وباموم خانه…فریده یم هم خو تکالیفا انجام بدابو-هم سیب زمینی وپیازا ریزا کودابو برای قیمه-تازه برنجا هم آبکش ودم بوکودابو…وقتی فریده مرا بیدی از جا بپرست-واپرسی داداشی جون چی شد؟!بوگفتام-فریده جان-امی گاو بزاست(زایید)-مدرسه فهمیده بودند-معلوم نیه تو چی دهن لقی پیش همکلاسی یان یامعلم ومدیربوکودی کی-اوشان به موضوع پی ببرداد-وازفرداباید ترا تحویل بهزیستی بدم -شایدهم همین امشب تی دنبال باید!!حالا بگو دوست داری بشی روستا-پیش تی ماریا بهزیستی؟! فکر نوکودیم این دروغ تا اون اندازه درروحیه طفلک تاثیر بداره-درحالی کی کرا مشق نوشته خودکارودفترا پرتاکودگوشه اطاق وبا داد وشیون-حمله ور بوبست طرف من-خودوتا دسته حلقه بزا می گردن -وبا فریاد بوگوفت-من نمیرم من نمیرم؟!دادشی جون من ازپیش تو جنب نمیخورم-ترابخدا نزارمنو ببرن-بوگوفتام برای چی نمیری؟!برومن میام همونجا می بینمت-بوگوفت آخه من برم تو کسی رو نداری که برات غذادرست کنه-خانه رو جارو کنه-کی بره خرید-نه نه من نمیرم من خودمو میکشم-وای وای-این حرفان از فریده بعید بو-تابحال چنین چیزهایی ازون نیشناوستابوم-به علی ابن موسی الرضا-انگارکاردا تا دسته فرو بوکودامی قلبه درون!بند دیل من پارا بوست-انگارشیرآبا بازا کودادا زار زارگریه بوکودام وسیل اشک بی اختیار ازمی چومان سرازیرا بوست-اونم گریه کوده-هرکاری کودیم اونه دستا از می دورگردن بازا کونم واناشته-خوسرابچسبانی بو-می پشتکرا مرا خفا کوده-با خنده وگریه اونا هول بدام-دختر برو کنار-تو دیگه کوچیک نیستی که-تو با من نامحرمی-چراحالیت نیست اینجوری نچسب به من-؟!!!

درحالی که خواشکنا-با پشت دست پاکاکودان دوبو-با شیرین زبانی بوگوفت مگه تومنو نبردی حرم امام رضا عقد کردی؟!کدوم نامحرم- مگه اون شیخه نگفت شما برادروخواهرهستید؟!طوری ازاونه گبان مرا خنده بیگفتابو-نگوونپرس-باخنده وگریه بوگوفتام-الهی داداش بمیره تره-مگه ترانگفتام کی بامن تو خانه گیلکی حرف بزن-الهی من پیش مرگ توببم-شوخی بوکودام-مگرمن بمردامه کی ترا بوبورد-یالله بوشو تی مشقانا بنویس-تی ریاضی یا باورحل بوکون-الهی من تره بمیرم تو باور بوکودی-؟!اگرکسی ترا بوبوره باید ازمی جنازه رو-ردا بوهه(بشه)-بعدشم نگوعقد-گناهه-بگو صیغه محرمیت-اصلا” چکارداری هیچی نوگو؟!من تی آمراشوخی بوکودام-تا تی حواس جمعا به-مبادا-جایی حرف بیهوده بزنی!!انوقت د-راستی راستی -من ترا-وتومرا-ازدست دخی (میدهی)؟من بوشام تی مدرسه-جلسه مربیان واولیا بو-به خیروخوشی بگذشت-؟!با ناباوری بوگوفت-دادش جان-کرا-دروغ گفتن دری-حتما-تصمیم داری وقتی من بوخوفتام بعد مرابوبری روستا!! ترابه امام رضا-ع- منا نوبوری؟!بوگفتام نه تی خیال جمع ببه-اما-فریده جان تو خیلی زرنگی ماشاالله-خیلی زود گیلکی یاد بیگیفتی یا-ثابت بوکودی کی تخم وتا گیلکی؟!آفرین بوگوفت بیخود موضوعیاعوضا نکن-اول می تکلیفا روشنا کون بعد-بعدشم من اگرگیلکی خوب حرف زنم خودت مرایاد بدی-ترا جخطرا(فراموش) شو-مگر نگفتی -هرگز “می” نگویم-میخوری خوری!؟میگویی-گویی!!؟دوما”هم بوگوفتی برعکس حرف بزنم- دیوار سیاه -نه -سیاه دیوار-!!اینقدر شیرین گیلکی حرف زه-کی آدم کیف کوده-بعد بوشو مره چایی باورد-بنه روی میز ناهار خوری خودشم بنیشد روی-صندلی کنارمن-بوگفت داداش گوشتو بیار جلو کارت دارم-منم می سرا بوبوردام-جلو-گفتم چی میگی؟!دست تاوده میگردن-ماچ آبداری می دیما بوکود وبوگوفت-الهی من بمیرم تره نه تو-آخه تو بمیری منم میمیرم-منکه کسی رو ندارم غیرازتو-بوگوفتام-برو دختر اینقدرمنو انگولک نکن =خونجگر بوکودی مره!!

بوگوفت-حالا دواره تی گوشا باورجلو-تره عی چی بگم۰-منم فکر بوکودام بازهم خوایه مراماچ بوکونه-بوگوفتام-ماچ که خرج ناره-بیا..؟!

وقتی می گوشا بوبوردام جلو-خولبا بچسبانی به می گوش-بوگوفت: دادداشی-امروزظهر کی ازمدرسه آموندوبم خانه-سرکوچه زن همسایه مراصدابوکود-گفت وایستا-کارت دارم-گفتم چکارداری-؟!گفت-دادشت نمیخواد-ازدواج کنه-؟!یک زن خوب براش سراغ دارم-منم چیزی نگفتام-باموم خانه-حالا می ره بوگو داداش جان-تو نخایی زن بیگیری؟!ها-ها-راستشوبگو!!!بوگفتام-نوچ.؟!اگرازدواج بکنم تواذیت بوهی؟!عینه زنهای بزرگ خو ابرویا درهم بکشی و بوگوفت چه اذیتی”!

من هرکاری براش انجام میدم- بوگوفتام-موضوع کارنیه-اگرازدواج بوکونم-تی زنداداش مهربان تره-ازخانه بیرونا-کونه-بازضین(بعد) تو باید بشی روستا-یا بهزیستی..بوگوفت-نه نه پس هرکس ازمن پرسید میگم داداشم عروسی کرده وزنشو طلاق داده-خیلی بداخلاقه-!!!

بوگوفتام چشمم روشن-داره چشم وگوشت وامیشه-حالا بلبل زبونی میکنی برام…خلاصه اون کار هرروز امان بو- ادامه دارد

یک پاسخ ارائه کنید