فترکسن (حمله کردن) fətərkəsən

 صرف فعل گیلکی فترکسن/ فارسی حمله کردن

 

¤ ماضی ساده و استمراری (حمله کردم/ حمله می‌کردم، …)

 مثبت : فِتِرکِسِم، فترکسی، فترکس، فترکسیم، فترکسین، فترکسن

 منفی : فِنِتِرکِسِم، فنترکسی، فنترکس، فنترکسیم، فنترکسین، فنترکسن

———————————

¤ ماضی نقلی (حمله کرده) » حمله کرده

 ———————————

¤ ماضی بعید (حمله کرده بودم، …)

مثبت : فترکسه بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

منفی : فنترکسه  بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (حمله کرده باشم …)

مثبت : فترکسه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : فنترکسه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم حمله می‌کردم، …)

مثبت : فترکسه دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : فترکسه دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم حمله می‌کنم، …)

 مثبت : فترکسه درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : فترکسه دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (حمله می‌کنم، …)

 مثبت : فِتِرکِنِم، فترکنی، فترکنه، فترکنیم، فترکنین، فترکنن

 منفی : فنترکنم، فنترکنی، فنترکنه، فنترکنیم، فنترکنین، فنترکنن

———————————

¤ مضارع التزامی (حمله بکنم، …)

 مثبت : فترکم، فترکی، فترکه، فترکیم، فترکین، فترکن

 منفی : فنترکم، فنترکی، فنترکه، فنترکیم، فنترکین، فنترکن

———————————

¤ فعل امر  : فترک (=حمله کن)
¤ فعل نهی : فنترک (حمله نکن)

یک پاسخ ارائه کنید