فرتن (فروختن) fərtən

 صرف فعل گیلکی فرتن (فۊرتن)/ فارسی فرۊختن

گۊیش‌های شرقی: رۊتن

 

¤ ماضی ساده (فرۊختم، فرۊختی، فرۊخت، …)

 مثبت : بفرتم، بفرتی، بفرت، بفرتیم، بفرتین، بفرتن bəfərtən

 منفی : نفرتم، نفرتی، نفرت، نفرتیم، نفرتین، نفرتن

———————————

¤ ماضی نقلی (فرۊخته) » بفرته

———————————

¤ ماضی بعید (فرۊخته بۊدم، …)

مثبت : بفرته بؤم، بفرته بی، بفرته بؤ، بفرته بیم، بفرته بین، بفرته بؤن

منفی : نفرته بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (فرۊخته باشم …)

مثبت : بفرته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نفرته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌فرۊختم، …)

 مثبت : فرتم، فرتی، فرت، فرتیم، فرتین، فرتن

 منفی : نفرتم، نفرتی، نفرت، نفرتیم، نفرتین، نفرتن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌فرۊختم، …)

مثبت : فرته دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : فرته دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌فرۊشم، …)

 مثبت : فرته درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : فرته دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌فرۊشم، …)

 مثبت : فرشنم، فرشنی، فرشنه، فرشنیم، فرشنین، فرشنن

 منفی : نفرشنم، نفرشنی، نفرشنه، نفرشنیم، نفرشنین، نفرشنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بفرۊشم، …)

 مثبت : بَفِرْشِم، بفرشی، بفرشه، بفرشیم، بفرشین، بفرشن

 منفی : نفرشم، نفرشی، نفرشه، نفرشیم، نفرشین، نفرشن

———————————

¤ فعل امر  : بفرش
¤ فعل نهی : نفرش

یک پاسخ ارائه کنید