فرق «بال و دس» و «لنگ و پا» در زبان گیلکی

⚡️ در زبان گیلکى به فاصله میان نوک انگشتان دست تا مچ «دس» می‌گویند و از نوک انگشتان تا شانه «بال» نام دارد. «پا» در گیلکى از انگشتان شروع می‌شود و به قوزک ختم می‌شود؛  به مجموعه‌اى که از انگشتان شروع شده و تا لگن ادامه دارد «لنگ» می‌گویند.

💡 براى درست گیلکى صحبت کردن باید فرق بین «دس» ؤ «بال» همچنین «پا» ؤ «لنگ» رعایت شود.

🔰 چند مثال:

✖️ کاربرد اشتباه: می پا’ تا زؤنی تۋل وبؤ.

➖ برگردان فارسی: روى پایم تا زانو گلى بود.

✔️ کاربرد صحیح: می لنگ’ تا زؤنی تۋل وبؤ.

✖️ کاربرد اشتباه: دسنماز گیتن ٚ ره دس’ وا بالسکین أجى شۊردن.

➖ برگردان فارسى: براى وضۊ گرفتن دست را باید از آرنج شست.

✔️ کاربرد صحیح: دسنماز گیتن ٚ ره بال’ وا بالسکین أجى شۊردن.

یک پاسخ ارائه کنید