فرنگیس

اَلو!… سلام آ”سیاوش”!
آفرین جوانمرد!
ُخُب بتانسی جَه تی پِئرِ زن ِ فتنه
آتش‌دَوارستنِ مّره’ ساق جیویزی!
حتماً دانسی جَه سه چی واَ گورُختن:
پاچه‌گیر سگ، بشکسه‌دیفار، سلیطه‌زنای
مِه‌رِه بوگو بینم بفامَسی کی تی پِئر “کیکاوس”
آخر خو کلَکی زنای، “سودابه”یاَ بشناخت یا نه!؟
تی زن پِئر “افراسیاباّ” واپرسه‌یی
تی زنِ عمو “گرسیوَز”، چی واسی ترا به کوشتن بدا!؟
شاید خواستی “فرنگیساَ”، خو عروس چاکونه!
تا اُیاَ کی خوانندانِ شین بو! اَناَطرف-
تی دس‌اوکوف‌ اِی قداره ” پرِ سیاوشانِ” شیره‌یه-
اَگه بیگی آتش داغ‌تر بو، یا فرنگیس ِ کَشه!؟
جواب ناری نوگو!
شاید اِی خط “سیاوش قمیشی” ترانه
زوتّر ترا به گب باورَه کی بخواد:
(می‌خونم آخ که دیگه فرنگیس-
عشقِ تو داغونم کرد).

برگردان:

فرنگیس

اَلو!… سلام آقا “سیاوش”/ آفرین جوانمرد!/ خوب توانستی از فتنه‌ی زنِ پدرت/ با عبور از میان آتش، خودت را نجات بدهی!/ حتماً می‌دانستی از سه چیز باید بگریزی!/ سگِ پاچه‌گیر، دیوار شکسته، زن بی‌حیا/ برایم بگو ببینم فهمیدی که پدرت “کیکاوس”/ خلاصه زنِ خیانتکارش را شناخت یا‌ نه!؟/ از پدر خانم‌ات “افراسیاب” پرسیدی/ ک
ه عموی زن‌ات “گرسیوَز”، به چه دلیل تو را به کشتن داد!؟/ شاید می‌خواست “فرنگیس” عروس‌اش باشد!/ تا این‌جا که مالِ خوانندگان بود از این به‌بعد/ پاداش‌ات یک کاسه شیره‌ی “پرِ سیاوشان” است!-/ اگر بگویی که آتش داغ‌تر بود یا آغوشِ “فرنگیس”!؟/ پاسخی نداری بی‌خیال!/ شاید یک خط ترانه‌ی “سیاوش قمیشی”/ زودتر تو را به حرف بیاورد که خواند:/ (می‌خونم آخ که دیگه فرنگیس-/ عشقِ تو داغونم کرد/.

گیلکی”شُخی‌شعر”
کتابِ “اَلو…!؟
محسن آریاپاد

 

منبع: کانال گیله برازه

یک پاسخ ارائه کنید