فرهنگ برنج

برنج یکی از مهم‌ترین محصولات زراعی شمال ایران و به نوعی شاخص‌ترین آن‌هاست. این محصول نه تنها برای مردم این منطقه ارزش غذایی، بلکه ارزش تجاری، فرهنگی و اعتقادی زیادی به همراه دارد. تأثیر فراوان دانه‌ی برنج بر تمام ابعاد زندگی مردم، طبیعتاً در زبان‌ نشانه‌هایی برجا می‌گذارد و در بخش مهمی از زندگی گیلک‌زبان‌ها خودنمایی می‌کند. با نگاهی دقیق به این مسأله، درمی‌یابیم که زبان گیلکی بدون واژه‌ها، نمادها و نشانه‌های برنج، چندان برای مردم دلنشین نخواهد بود. مردم گیلان در زبان روزمرۀ خود هر روز کنایات، مثل‌ها و اصطلاحات فراوانی به‌کار می‌برند که بسیاری از این‌ها در جایی ثبت و ضبط، ارزش‌گذاری، بررسی و تحلیل نشده است. در این کتاب واژه‌ها و اصطلاحات گیلکی مربوط به برنج در تمام مراحل کاشت، داشت، برداشت و مصرف با تمام همبسته‌ها و وابسته‌های معنایی، کنایات، امثال و حکم، اعتقادات، جشن‌ها و آیین‌های مربوط به برنج و ترانه‌های شالیزار گرد آمده است.

پدیدآورندگان : رویا صفری پاسکه

یک پاسخ ارائه کنید