فرهنگ عامه رودبار (گیلان)

نگارنده در کتاب حاضر، به معرفی و شرح فرهنگ عامه شهرستان «رودبار» گیلان پرداخته است. بازی‌ها و سرگرمی‌ها؛ آواها و نواها؛ کنایه‌ها و اصطلاح‌ها؛ ضرب‌المثل‌ها؛ نمادها و اسطوره‌ها؛

نام‌ها و نشان‌های جغرافیایی و آداب و باورها و عقاید، از موارد بررسی شده در کتاب هستند. در پایان کتاب نیز واژه‌ها و لغت مصطلع در این شهرستان به همراه معنای فارسی آنها، ارائه شده است.

مؤلف: محمدعلی جعفری‌ دوآبسری
ناشر: گیلکان

یک پاسخ ارائه کنید