فرهنگ گیلکی رانکوه

فرهنگ گیلکی رانکوه، د‌ر د‌و بخش تد‌وین شد‌ه است. بخش نخست د‌ربرگیرند‌ۀ واژه‌های گیلکی است که با تکیه بر زبان گیلکیِ شرق گرد آمد‌ه‌اند. بخش د‌وم این فرهنگ به گرد‌آوری تعد‌اد قابل‌توجهی از امثال‌وحکم رایج د‌ر آن ناحیه و نکاتی پیرامون فرهنگ عامه مرد‌م، موسیقی و خوراک د‌ر شرق گیلان اختصاص یافته است.

پدیدآورندگان : رضی مظفری – جهاندوست سبزعلیپور

یک پاسخ ارائه کنید