فریبرز جان

ناجانا ایشمارم
جادا
محل ننم.

برگردان :

ارزوها را می شمارم
به جاده
اعتنایی نمی کنم
_________________________________________________________
*دوست کشته شده ام در تهاجم کرونا:فریبرز کوچکی زاد

یک پاسخ ارائه کنید