فقط تو

جَغَرض تو

هیکّسه نیدینم

حتی خودماَ آینه درون

 

برگردان:

به غیر از تو

کسی را نمی بینم

حتی خودم را در آیینه

یک پاسخ ارائه کنید