فیچئن (جمع کردن) Fichen

صرف فعل گیلکی : فیچئن/ فارسی : جمع کردن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

¤ ماضی ساده (جمع کردم …)

مثبت : فیچئم  فیچی  فیچئه فیچىم فیچىن فیچئن

منفی : فینیچئم  فینیچی  فینیچئه  فینیچىم  فینیچىن  فینیچئن

———————————

¤ ماضی استمراری (جمع میکردم …)

مثبت :  فیچئم   فیچى   فیچئه   فیچىم   فیچىن   فیچئن

منفی :  فینیچئم  فینیچى   فینیچئه  فینیچىم   فینیچىن   فینیچئن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم جمع میکردم …)

مثبت : فیچئه دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : فیچئه دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (جمع میکردم …)

مثبت : فیچئه نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

منفی : فیچئه ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

———————————

¤ ماضی نقلی ( جمع کرده ) »  فیچئه

———————————

¤ ماضی بعید (جمع کرده بودم …)

مثبت : فیچئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /   بین / بؤن

منفی : فیچئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (جمع کرده باشم …)

مثبت : فیچئه بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

منفی : فیچئه بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

———————————

¤ ماضی نقلی مستمر ?

مثبت : فیچئه دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

منفی : فیچئه ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

———————————

¤ ماضی بعید ?

مثبت : فیچئه دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

منفی : فیچئه ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

———————————

¤ مضارع اخباری (جمع میکنم …)

مثبت : فیچینم  فیچینی   فیچینه    فیچینیم  فیچینین  فیچینن

منفی : فینیچینم  فینیچینی  فینیچینه  فینیچینیم  فینیچینین  فینیچینن

———————————

¤ مضارع التزامی (جمع بکنم …)

مثبت : فیچینم  فیچینی  فیچینه  فیچینیم  فیچینین فیچینن

منفی : فینیچینم فینیچینی  فینیچینه  فینیچینیم  فینیچینین فینیچینن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم جمع میکنم …)

مثبت : فیچئه  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

منفی : فیچئه دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  فیچین   (جمع کن)
¤ فعل نهی :  فینیچین   (جمع کن)

 

یک پاسخ ارائه کنید