لوتکا

گُرگائن ِ

دسکلا صدا آیه

کی لوتکا

مورداب جأ دَمَرد ؟!

 

واگردان فارسی :

 

صدای کف زدن

قورباغه ها می آید

قایق چه کسی

درون مرداب غرق شد ؟!

 

یک پاسخ ارائه کنید