لَسمُه

داران ِ خال

عجب لَسمُه بوکوده

ایمسال

جه هچچی

ناوَردن !

 

واگردان فارسی :

 

شاخه درختان

عجب خم شده است

امسال

از هیچ نیاوردن !

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید