مئینه جی گولی-ی

لاجونی گَب / یک-ته لاجونی مَثَل (ایشتو)

به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

موضوع: مئینه جی گولی-ی/گُل همیشه حاضر در جمع!

لاجونی ایشتو/ زبانزد لاهیجانی
لاجونئین،یک کَسه که هَمَش خوانه هَر جَمعه میئن بیسه و اونه بیئنن، گونَن؛ “مئینه جی گو له-ی

برگردان به فارسی/ لاهیجانی ها به فردی که همیشه می خواهد در هرجمعی باشد و دیده شود؛ به طعنه؛ ” گُل در مبان جمع” می گو یند و این یک زبانزد است.
مئینه جی= میان یک جمع
گوله-ی= گُل
امیدوارم بیاموزیم، جایی که دعوت نشدیم، نباشیم و وصله ناجور نشیم!

بامهرو احترام

 

یک پاسخ ارائه کنید