وه! چه زیباست از این زاویه، ماشاءا…
ماه پیداست از این زاویه، ماشاءا…

بس که لبخند زده، صورت چون مهتابیش
مثل رویاست از این زاویه، ماشاءا…

پیش چشم دگران گرچه قدش کوتاه است
سرو رعناست از این زاویه، ماشاءا…

مو، پریشان و لبش سرخ و تنش ترد و…، خدا!
او چه گیراست از این زاویه، ماشاءا…

گرچه دور و بر او حور زیاد است، ولی
نور بالاست از این زاویه، ماشاءا…

خوابم آیا؟ ولی انگار که در بیداری ست
بخت با ماست از این زاویه، ماشاءا…

فرصتی بهتر از این گیر نخواهد آمد
یار تنهاست از این زاویه، ماشاءا…

 

یک پاسخ ارائه کنید