ما رمضان

خـودایــا ، خـلق ِ مــا رمضان بوکــودی

آمِــه گــازه خـالَــه ، خــندان بـوکـــودی

اَمارا اَن گــــیرانی جــأ ، خـــودا جــان

ایما تی سوفره سر ، مئمان بوکودی !

 

واگردان فارسی :

 

خدایا ، ماه رمضان را آفریدی

نیش ما تا بناگوش باز شد و خندان شدیم

ای خدای عزیز ، با این گرانی و تورم

یک ماه ما را سر سفره ات مهمان کردی !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید