جان برانده ما

دوبؤ آو ِ مئن

گُزگا اون ِ جان َ

والیشتن دوبؤ

 

واگردان فارسی :

 

ماه عریان

در آب افتاده بود

قور باغه تن اش را

لیس می زد

 

یک پاسخ ارائه کنید