مهمانی

خَرَک بزه برنجهمهمانی
پهنه کون سفره میان
ایوانه سر
خرکان گوریزیدی
چی چی نین،
آییدی مهمانی

 

فارسی:

برنج شپشک زده را
پهن کن توی سفره
روی ایوان
شپشک ها می گریزند
گنجشگها،
می آیند به مهمانی

یک پاسخ ارائه کنید