مَرده شاعر ؟!

تـو ایپچه بـا کلاس بـی ، بـنده خاکی

فــوکــودی مِــه دسـه تـان ، آوه پاکی

بوگوفتی:« مَرده شاعر؟ بی کلاسه»

تِه مَــرد آخر ببوست ، اصـغر کراکی !

 

واگردان فارسی :

 

تو قدری با کلاس بودی ، بنده خاکی و افتاده بودم

آب پاکی را ، بر کف دست ام ریختی

گفتی : همسر شاعر ، کلاس ندارد

عاقبت شوهرت اصغر کراکی شد !

 

یک پاسخ ارائه کنید