مِه آوال

بـوجــور آمــؤنــدره بـاز گــول ِ پـونه

تِــه اون سورخ لبانه خیس ِ سونه

چِرِه واستی بوخورم غورصه و غم

تِــه مــاچـی تـا مِـه آوالَ چاکـونه !

 

واگردان فارسی :

 

باز هم گل پونه دارد در می آید

آن لبان ات مثل توت وحشی تمشک است

چرا باید غم و غصه بخورم

وقتی که بوسه ات ، حال ام را می سازد !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید