مِه دراز ِ نقلان

مِه تنهایی

دراز ِ نقلان َ

کی ر ِ بَگَم

تو نئسائی

 

فارسی واگردان :

 

قصه های دراز

تنهائی ام را

برای که بگویم

تو نیستی

 

یک پاسخ ارائه کنید