مِه دس خالی

مِه دَس خالی

مِه دیل پور

ایتا تالاب ِ مِه دیل

مِه ناجه ئن کپور

 

واگردان فارسی :

 

دست ام تهی ست

دل ام پُر

تالابی ست دل ام

آرزوهای ام کپورش

 

یک پاسخ ارائه کنید