مِه سبز عشق

دوواره

مِه خون ِ دورون و

چی چی نی یان ِ خون ِ دورون

بشکاوسته باهار

بوگوفتم کی

باهار

فَقَد گول و شوکوفه نی یه

مِه سبزا بوسته

زرد ِ ناجه یه

مِه سبز عشق !

 

واگردان فارسی :

 

دوباره

درون خون من و

درون خون گنجشک ها

بهار شکفته است

گفتم که

بهار

فقط گل و شکوفه نیست

رویای زرد من است

که سبز شده است

عشق سبز من است !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید