مِه چوم هاوا

دار ِ گُزگا

بخاد

مه چوم ِ هاوای َ

وارش بیگیفت

 

واگردان فارسی :

 

از خواندن

داروک

هوای چشم ام را

باران گرفت

 

یک پاسخ ارائه کنید