مگر نیشتاوسی

تــــر ِ یــونجـان ، هـمه مـالانه شینه

آمِــه غورصان ، هیزار سالانه شینه

مگــر نیشتاوسی بــاغ ِ مئــــن جــأ

شیرین خبــرزه ئن ، شالانه شینه !

 

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

 

یونجه های تر ، نصیب دام هاست

غصه های ما ، مال هزاران سال است

مگر نشنیده ای که در میان باغ

خربزه های شیرین ، نصیب شغالان است !

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید