مۊتن (گشتن) mutən

 صرف فعل گیلکی : مۊتن/ فارسی : گشتن

این فعل در گۊیش‌های دیگر زبان گیلکی به شکل‌های مِتِن و مِختِن نیز وجۊد دارد.

ۊ (u)

ؤ (o)

 

¤ ماضی ساده (گشتم، گشتی، گشت، …)

 مثبت : بؤمۊتم، بؤمۊتی، بؤمۊت، بؤمۊتیم، بؤمۊتین، بؤمۊتن /bomutən/

 منفی : نؤمۊتم، نؤمۊتی، نؤمۊت، نؤمۊتیم، نؤمۊتین، نؤمۊتن

———————————

¤ ماضی نقلی (گشته‌ام، گشته‌ای، گشته، …):

مثبت : بؤمۊتهٰ‌م، بؤمۊتهٰ‌ی، بؤمۊته، بؤمۊتهٰ‌یم، بؤمۊتهٰ‌ین، بؤمۊتهٰ‌ن /bomutan/

 منفی : نؤمۊتهٰ‌م، نؤمۊتهٰ‌ی، نؤمۊته، نؤمۊتهٰ‌یم، نؤمۊتهٰ‌ین، نؤمۊتهٰ‌ن

———————————

¤ ماضی نقلی بعید (قبلتر گشته‌ام، قبلتر گشته‌ای، …):

مثبت : بؤمۊته دأرم/ دأری/ دأره/ دأریم، دأرین/ دأرن

 منفی : بؤمۊته ندأرم/ ندأری/ ندأره/ ندأریم، ندأرین/ ندأرن

———————————

¤ ماضی بعید (گشته بودم، گشته بودی، …)

مثبت : بؤمۊته‌بؤم،  بؤمۊته‌بی، بؤمۊته‌بؤ، بؤمۊته‌بیم، بؤمۊته‌بین، بؤمۊته‌بؤن

منفی :  نؤمۊته‌بؤم،  نؤمۊته‌بی، نؤمۊته‌بؤ، نؤمۊته‌بیم، نؤمۊته‌بین، نؤمۊته‌بؤن

———————————

¤ ماضی ابعد (قبلتر گشته‌ بودم، …):

مثبت : بؤمۊته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم، دأشتین/ دأشتن

 منفی : بؤمۊته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم، ندأشتین/ ندأشتن

———————————

¤ ماضی التزامی (گشته باشم …)

مثبت : بؤمۊته‌بۊم،  بؤمۊته‌بی، بؤمۊته‌بۊ، بؤمۊته‌بیم، بؤمۊته‌بین، بؤمۊته‌بۊن

منفی :  نؤمۊته‌بۊم،  نؤمۊته‌بی، نؤمۊته‌بۊ، نؤمۊته‌بیم، نؤمۊته‌بین، نؤمۊته‌بۊن

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌گشتم، …)

 مثبت : مۊتم، مۊتی، مۊت، مۊتیم، مۊتین، مۊتن

 منفی : نؤمۊتم، نؤمۊتی، نؤمۊت، نؤمۊتیم، نؤمۊتین، نؤمۊتن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می‌گشتم، …)

 مثبت : مۊته‌نأبؤم، مۊته‌نأبی، مۊته‌نأبؤ، مۊته نأبیم، مۊته‌نأبین، مۊته‌نأبؤن

 منفی1 :  مۊته ننابؤم/ ننابی/ ننابؤ/ ننابیم/ ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : نؤمۊته نابؤم/ نابی/ نابؤ/ نابیم/ نابین/ نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌گشتم، …)

مثبت :  مۊته دؤبؤم/ دبی/ دؤبؤ/ دبیم/ دبین/ دؤبؤن

منفی :  مۊته دننه‌بؤم/ دننه‌بی/ دننه‌بؤ/ دننه‌بیم/ دننه‌بین/ دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌گردم، …)

 مثبت : مۊته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : مۊته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌گردم، …)

 مثبت : مۊجنم، مۊجنی، مۊجنه، مۊجنیم، مۊجنین، مۊجنن /mujənən/

 منفی : نؤمۊجنم، نؤمۊجنی، نؤمۊجنه، نؤمۊجنیم، نؤمۊجین، نؤمۊجنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بگردم، …)

 مثبت : بؤمۊجم، بؤمۊجی، بؤمۊجه، بؤمۊجیم، بؤمۊجین، بؤمۊجن

 منفی : نؤمۊجم، نؤمۊجی، نؤمۊجه، نؤمۊجیم، نؤمۊجین، نؤمۊجن

———————————

¤ فعل امر  :  بؤمۊج (=بگرد)
¤ فعل نهی :  نؤمۊج (=نگرد)

یک پاسخ ارائه کنید