میرزا قشمشم

میرزا قَشَمشَم

نی یَم ر ِه

قلم دَر ِه می دَس

مگر بینیویشتم

منم منم بوز بوزه ها…

هَی مَرَ گی

روستوم اگر ببی تو

تِه شاخَ ایشکنم !!

 

واگردان فارسی :

 

میرزا قشمشم

نیستم پسر

قلم در دست من است

مگر نوشتم

منم منم بزبزها …

هی به من میگوئی

تو اگر رستم باشی

شاخ ات را می شکنم !!

 

یک پاسخ ارائه کنید