می رفق رضا فرحمند ِ ره

زنگرکا
یاد
نامو
ایمرو چندؤم ِ مای ِ مه یه.

چی چی نن دس
عسک ِ قاب دره

کلاچان
مقراض زنه ده مقرسر ِ چش پرانا

“چی با کودن”
کویا با وسئن دازه مورانا؟
آ مقر سر
آ مقر سر
تاسیانن ایده نیشینه ده
تو
نیسایی
نیسایی
نیسایی خیابانانه اویرا کونیم
گیله گوده تاودیم……………
جخترا دیم
پیله ان ِ جا
ایتا
ایتا
بی جیر باییم
جیگا بدییم
پا صدایا.
تو نیسایی
تو
نیسایی
ایا ایسان
ایا ایسان…………..
ایمرو چندؤمه مای مه یه؟
#
شانزده ماه مه /نمیدانم چندم اردیبهشت 1400.گوشه کنار راین.

برگردان :

برای رفیقم : رضا فرحمند
برگردان
بیاد /صدای هشدار/ نیامد
امروز چندم ماه مه است
گنجشک ها/ قاب عکس بدست دارند
کلاغ ها/ دامنه ی غروب را قیچی می کنند
“چه باید کرد”
کجا باید مالید/ زنگار داس را
در این غروبگاهان/ در این غروبگاهان
غم غربت/ می ایند و می نشینند/ تو نیستی/ نیستی
نیستی تا گم کنیم خیابانها را
تا کلوخه بیاندازیم…….
فراموش کنیم
از پله ها/
یکی/یکی/ پایین بیایم و پنهان کنیم صدای پا را.
تونیستی/ تو
نیستی
اینجا بودن/اینجا بودن………………..
امروزچندم ماه مه است.

یک پاسخ ارائه کنید