می ور بئس

سبزه روخان کول، گول ناره

تره کم داره

جه می ور تکان نوخور

وَهَل اَ تابلو هم سبز بمانه

هم خوش آب و رنگ

 

ترجمه فارسی:

تپه سبز رودخانه، گل ندارد

تو را کم دارد

از کنارم تکان نخور

بگذار این تابلو هم سبز بماند

هم خوش آب و رنگ

یک پاسخ ارائه کنید