نأن (گذاشتن) Nan

 صرف فعل گیلکی : «نأن» به معنی گذاشتن (دراز کشیدن)

 

¤ ماضی ساده (گذاشتم، گذاشتی، …)

مثبت : بنأم  بنأی  بنأ  بنأیم  بنأین  بنأن

منفی : ننأم  ننأی  ننأ  ننأیم  ننأین  ننأن

———————————

¤ ماضی نقلی (گذاشته [دراز کشیده]) »  بنئه

———————————

¤ ماضی بعید (گذاشته بودم …)

مثبت : بنأ بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : ننأ بؤم /  بی  / بؤ /  بیم / بین / بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (گذاشته باشم …)

مثبت : بنأ بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

منفی : ننأ بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌گذاشتم …)

مثبت : نأم، نأی، نأ، نأیم، نأین، نأن

منفی : ننأم،  ننأی، ننأ، ننأیم،  ننأین،  ننأن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می‌گذاشتم …)

مثبت : نأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

منفی : نأ ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌گذاشتم …)

مثبت : نأ دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : نأ دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌ذارم …)

مثبت : ننم (nanem)، ننی، ننه، ننیم، ننین، ننن (nanen)

منفی : نننم (nanenem)،  نننی، نننه، نننیم، نننین، نننن (nanenen)

———————————

¤ مضارع التزامی (بذارم …)

مثبت : بنم  بنی  بنه  بنیم  بنین  بنن

منفی : ننم  ننی  ننه  ننیم  ننین  ننن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌ذارم …)

مثبت : نأ  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

منفی : نأ دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  بنی  (bani) (بذار/ دراز بکش)
¤ فعل نهی : ننی (nani)  (نذار/ دراز نکش)

یک پاسخ ارائه کنید