ناجه/ آرزو

فچم فچم، عصا به
دس

کنار کناراَ شوندَرَه

فامج فامج، او کونجَه جَه
اَ کونجَه جَه

ولکی جوانه فاندیرَه

 

ترجمه فارسی:

“آرزو”

خمیده
خمیده، عصا به دست

از کناره ها می گذرد

این گوشه
آن گوشه را(آرام آرام) می جوید

شاید
جوانی را ببیند

یک پاسخ ارائه کنید