نارنج

تو سرخ و سیفیدی
من
واپلکسته زرد
کشاَ گیر مرا
مهربانی بوکون
کی نارنج
بهاری بوکونه اَمی خانه یاَ

 

فارسی :

تو سرخ و سفیدی
من
زردِ رنگ پریده
در آغوشم بگیر
مهربانی کن
که نارنج
خانه ما را بهاری کند

یک پاسخ ارائه کنید