نازکه دیل

می دیل اَ روزانه خیلی تن دَپر کونه

چی بئسی

چی نئسی

 

فارسی:

دلم این روزها خیلی می لرزد

چه باشی

چه نباشی

یک پاسخ ارائه کنید