نیشتن (نشستن) nishtən

 صرف فعل گیلکی نیشتن/ فارسی نشستن

 

¤ ماضی ساده (نشستم، نشستی، نشست، …)

 مثبت : بنیشتم، بنیشتی، بنیشت، بنیشتیم، بنیشتین، بنیشتن /bənishtən/

 منفی : ننیشتم، ننیشتی، ننیشت، ننیشتیم، ننیشتین، ننیشتن /nənishtən/

———————————

¤ ماضی نقلی (نشسته‌ام، نشسته‌ای، نشسته، ..)

مثبت : بنیشتهٰ‌م، بنیشتهٰ‌ی، بنیشته، بنیشتهٰ‌یم، بنیشتهٰ‌ین، بنیشتهٰ‌ن /bənishtan/

 منفی : ننیشته‌ٰم، ننیشتهٰ‌ی، ننیشته، ننیشتهٰ‌یم، ننیشتهٰ‌ین، ننیشتهٰ‌ن /nənishtan/

———————————

¤ ماضی بعید (نشسته بودم، …)

مثبت : بنیشته‌بؤم، بنیشته‌بی، بنیشته‌بؤ، بنیشته‌بیم، بنیشته‌بین، بنیشته‌بؤن

منفی :  ننیشته بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (نشسته باشم …)

مثبت : بنیشته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : ننیشته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌نشستم …)

 مثبت : نیشتم، نیشتی، نیشت، نیشتیم، نیشتین، نیشتن /nishtən/

 منفی : ننیشتم، ننیشتی، ننیشت، ننیشتیم، ننیشتین، ننیشتن /nənishtən/

———————————

¤ ماضی تمنایی (می‌نشستم، …)

 مثبت : نیشته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : نیشته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : ننیشته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌نشستم، …)

مثبت : نیشته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : نیشته دننه‌بؤم/  دننه‌بی/  دننه‌بؤ/  دننه‌بیم/  دننه‌بین/  دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌نشینم، …)

 مثبت : نیشته‌ درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : نیشته دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌نشینم، …)

 مثبت : نیشینم، نیشینی، نیشینه، نیشینیم، نیشینین، نیشینن

 منفی : ننیشینم، ننیشینی، ننیشینه، ننیشینیم، ننیشینین، ننیشینن

———————————

¤ مضارع التزامی (بنشینم، …)

 مثبت : بنیشم، بنیشی، بنیشه، بنیشیم، بنیشین، بنیشن

 منفی : ننیشم، ننیشی، ننیشه، ننیشیم، ننیشن، ننیشن

———————————

¤ فعل امر  :  بنیش(=بنشین)
¤ فعل نهی :  ننیشن (ننشین)

یک پاسخ ارائه کنید