هایکو 1-3

تاماشا داره
/جکه جا
ولگه ریز پاییز.

برگردان :

تماشایی است/ جابجایی/پاییز برگ ریز.

 

***********************

زالش بارده لوجانکان
تماشا داره /
پاییز.

برگردان:

تشنگی مفرط روزنه‌ها/ تماشایی است/پاییز.

 

********************

چچا کود چش پرانا
پاییز ِ جکه جا
تاماشا.

برگردان :

خزه بست به دامنه‌ها/ تماشای/جابجایی پاییز.

یک پاسخ ارائه کنید