هایکو 10-2

گیژگاله دونیا
تین تاری لا
گرزک خومه دم ِچک
ایسامی
وؤرزمه
ووین وٰراز

برگردان :

لای تاریکی ی دنیا ی پرهیاهو/کنار لانه ی زنبور ایستاده ایم
ازهم گسیخته
بریده و رها شده.

یک پاسخ ارائه کنید