هایکو 5-2

بینویس:
ورف نامو ما
خیابان ِ خاره اتش
می جان دره.

برگردان :

بنویس:
ماه ای که برف نیامد*
اتش به خاکستر نشسته ی خیابان
در جان من است.
*ماه یازدهم تقویم گیلانی معادل بهمن گاهشمار شمسی وبرابربا تیرماه-خردادماه

یک پاسخ ارائه کنید