هایکو 5-3

باد براند ِ بو
کیجاکان ِ گولی یا/
دریا کنارانا
عکس بو
موسافرخانه اوتاق ِ دیوار ِ سر.

برگردان :

برهنه بود باد
هیاهوی دخترکان
در کرانه های ساحل
عکسی بود
روی دیوار اتاق مسافرخانه.

یک پاسخ ارائه کنید