هایکو 7-3

آ شعران ِ جا اوشن تر
نما/
سوتکا سوجیر
آمندان/
کاس.

برگردان :

ان سوی این شعرها
زیر نور چراغ زنبوری کومه ی شکار
ابگیر/پریده رنگ

*نما=کومه ی کنار مرداب یا ابگیر که کمینگاه شکار چیان مرغابی است.

یک پاسخ ارائه کنید