هایکو 8-3

نیشته/
در استان ِ کوره ور
ایوارکی تاختا گیفته اسبان ِ تاماشا/
فیچالا بو چیچار.

برگردان:

نشسته است/ برپاشنه درگاه خانه
به تماشای اسبان ِ به ناگهان تک افتاده/
مامورلک ِپژمرده.

یک پاسخ ارائه کنید