هایکو 9-3

بلته انا
ویچه د٬

سرپورانا
سراکونا
وارگاد٬د٬.

سربازان سوک ایساد٬
ابجو به دس.

برگردان :

دروازه ها را/برچیدند
تفنگ ها را / وارونه/اویزان کرده اند.
سربازان نیم رخ ایستاده اند/ابجویی در دست.

یک پاسخ ارائه کنید